Javni razpis za delovno mesto direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Javni razpis za delovno mesto direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis za delovno mesto direktorja Muzeja za arhitekturo in oblikovanje. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
-ima univerzitetno izobrazbo oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in sicer iz stroke s področja dela muzeja,
-ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela muzeja,
-ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
-obvlada slovenski jezik in angleški jezik na višji ravni in dodatno obvlada najmanj en svetovni jezik na osnovni ravni

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti tudi program delovanja muzeja v prihodnjih petih letih.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis–direktor–Muzej za arhitekturo in oblikovanje« v enaindvajsetih (21) dneh po objavi javnega razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel: 01/ 369 58 77.

Ministrica, pristojna za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenovala za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje.

Celotno besedilo javnega razpisa>> je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za kulturo>>.

Deli
Skip to content