Dobre prakse evropskih centrov za kreativnost – kaj deluje

Dobre prakse evropskih centrov za kreativnost – kaj deluje

ČET, 16. november
15.45-17.15

Okrogla miza: Dobre prakse evropskih centrov za kreativnost – kaj deluje
Moderator: Stojan Pelko
Jorma Sarv, Creativity Lab (EE)
Eva Roolker, Creative Intustries Fund (NL)
Simon Dancey, British Council (UK)
Po kratkih uvodnih predstavitvah udeležencev iz drugih centrov za kreativnost (estonskega, nizozemskega in britanskega)  se bo okrogla miza, ki jo bo vodil filozof Stojan Pelko, osredotočila na naslednja vprašanja: so nacionalni centri za kreativnost rezultat močnih nacionalnih politik ali so prav ti centri tisti, ki te politike ustvarjajo? Kako naj v dobi, v kateri mesta veljajo za mero kreativnosti, nastane in se izvaja dosledna nacionalna politika? Ali je osnovna dejavnost idealnega centra za kreativnost usposabljanje za strateško načrtovanje in strukturne spremembe v organizacijah ali pa je to sodelo oz. coworking pri razvoju izdelkov in pisanju predlogov? Govorniki bodo predstavili konkretne dosežke svojih centrov za kreativnost, zlasti pri razvoju arhitekture, oblikovanja, digitalne kulture, glasbe, kulturnega turizma in dediščine.

Dr. Stojan Pelko je filozof in nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. Je magister filozofije in doktor socioloških znanosti. V preteklosti je bil glavni urednik filmskega mesečnika Ekran in je tudi avtor več knjig s področja filmske teorije, med njegovimi prevodi iz francoščine pa so dela Lacana, Baudrillarda, Virilia, Deleuza in Badiouja. Med letoma 2008 in 2011 je delal kot državni sekretar na ministrstvu za kulturo. Danski minister za kulturo Uffe Elbaek ga je povabil v delovno skupino Team Culture 2012. Med letoma 2012 in 2015 je bil Stojan Pelko tiskovni predstavnik in komunikacijski svetovalec urada EU na Kosovu. Leta 2015 je koordiniral kandidaturo Dubrovnika za evropsko prestolnico kulture 2020. Je tudi nekdanji svetovalec Evropske kulturne fundacije (Amsterdam) in aktualni podpredsednik festivala kreativnosti Zlati boben (Ljubljana/Portorož).

Jorma Sarv ima raznovrstne izkušnje na področju kulture, kreativnih industrij in športa. Od leta 2007 do 2013 je bil zaposlen na estonskem ministrstvu za kulturo, kjer je bil zadolžen za strateško načrtovanje, politike kreativne industrije, raziskave in poročila. Je član več mednarodnih delovnih skupin (npr. evropske skupine strokovnjakov za kulturne in kreativne sektorje, delovne skupine ESSnet Culture, usmerjevalnega odbora partnerstva t. i. severne dimenzije za kulturo, razprav v okviru Unesca in podobno). Svetuje državnim institucijam, civilnodružbenim pobudam in drugim organizacijam. Je eden od ustanoviteljev in partnerjev mednarodnega možganskega trusta in svetovalne skupine Creativity Lab.

Kreativna Estonija je pobuda, ki usklajuje orodja za promocijo in razvoj estonskih kulturnih in kreativnih industrij. Ustanovljena je bila leta 2009 z namenom ozaveščanja o potencialih in raznovrstnih priložnostih, ki jih ponuja kreativna ekonomija. Njene dejavnosti vključujejo predstavljanje vsebin kulturnih in kreativnih industrij (KKI), njihovih posebnosti, ekonomskih, družbenih in regionalnih vrednosti, pa tudi razprave, v katerih se lotevajo različnih problemov in iščejo rešitve zanje. Storitve in svetovanje, ki jih pobuda ponuja, od virtualnih startup inkubatorjev do strokovnega znanja in izkušenj s področja izvoza ter modelov rasti za uveljavljena podjetja, so namenjeni različnim podjetjem. Seveda pa gre tudi za mreženje, sodelovanje in izmenjavo strokovnega znanja doma in v tujini.

Eva Roolker je bila doslej aktivna v več nizozemskih kulturnih organizacijah s področja vizualnih umetnosti, oblikovanja in arhitekture, predvsem na področju zagotavljanja priložnosti za umetnike in oblikovalce, da bi lahko ustvarjali in predstavljali svoje delo. S skladom za kreativne industrije Creative Industries Fund NL sodeluje že vse od njegove ustanovitve leta 2013. V skladu, ki je eden od šestih nizozemskih državnih kulturnih skladov, je zadolžena za program štipendij za oblikovanje. Oblikovalci in drugi strokovnjaki, ki delujejo na področju oblikovanja, lahko v okviru tega programa zaprosijo za financiranje kulturnih projektov. Eva Roolker je na Univerzi v Amsterdamu študirala umetnostno zgodovino in umetnostni menedžment.

Sklad za kreativne industrije Creative Industries Fund NL je nizozemski kulturni sklad za arhitekturo, oblikovanje in digitalno kulturo. Prizadeva si prispevati h kakovosti strokovne oblikovalske prakse znotraj teh panog in (še posebej) med njimi. Podpira izjemne in inovativne projekte ter dejavnosti oblikovalcev, ustvarjalcev in kulturnih institucij v kreativnih industrijah. Pospešuje produkcijo in predstavljanje nizozemske kreativnosti in kulture doma in v tujini, obenem pa s svojimi donacijami in programi podpira oblikovalske rešitve družbenih problemov. Z letnim proračunom v višini okrog 15 milijonov evrov sklad vsako leto podpira več sto projektov na Nizozemskem in v tujini. Ima 25 zaposlenih in več kot 100 strokovnih sodelavcev, ki svetujejo pri vrednotenju prijav.

Simon T. Dancey je zaposlen pri British Councilu kot globalni direktor enote za kulturne spretnosti in globalne pobude, ki raziskuje potrebe po razvoju veščin na področju umetnosti in izobraževanja. Pred tem je v British Councilu zasedal položaj direktorja za Wales, preden se je pridružil tej ustanovi, pa je bil višji direktor za mednarodne in nacionalne politike na področju kreativnosti in kulture pri Britanskem svetu za sektorske spretnosti (Creative & Cultural Skills, the UK Sector Skills Council). Tam je spremljal mednarodni razvoj podjetja in uvajal prva kreativna pripravništva na Škotskem, v Severni Irski in Walesu. Kot izvajalec je delal kot poklicni glasbenik, producent, vodja turnej in tonski mojster. Z BBC je sodeloval pri velikih projektih kot so Compass Point, Mednarodni festival umetnosti (International Arts Festival) in valižanske glasbene nagrade (Welsh Music Awards). Kot direktor za skupnostne umetnosti je delal na področju razvoja politik in projektov v različnih državah po vsem svetu, od Kolumbije, Bolivije, Argentine, Avstralije, Latvije in Nemčije do Kanade. Bil je začetnik programa Novi dogovor za glasbenike (New Deal for Musicians) v Walesu, razvil je prvo britansko skupnostno glasbeno založbo in turnejsko navezo Complete Control Music. Poleg politik in prakse njegovo pozornost trenutno priteguje akademsko delo, saj piše doktorat o mednarodnih kulturnih politikah, s posebnim poudarkom na Latinski Ameriki.

British Council je mednarodna organizacija iz Združenega kraljestva, ki se posveča področju medkulturnih odnosov in priložnosti v izobraževanju, deluje pa v 114 državah. Umetnost je temeljni kamen pri uresničevanju njihovega poslanstva: ustvarjati prijateljske vezi s pridobivanjem znanja in krepitvijo razumevanja med ljudmi v Veliki Britaniji in širše po svetu. British Council ponuja pomoč pri iskanju novih načinov vzajemnega povezovanja in razumevanja ter pri razvoju in krepitvi kreativnih sektorjev po svetu, ki se tesneje povezujejo z Veliko Britanijo. Prepričani so, da močan in uspešen kulturni sektor prispeva k bolj povezanemu, varnejšemu, uspešnejšemu in boljšemu svetu. Njihova enota za kulturne spretnosti (Cultural Skills Unit) povezuje znanje in spretnosti, ki podpirajo kulturni sektor ter omogočajo njegovo rast in razvoj.

 
 
Naziv operacije; Platforma CzK (poimenovan tudi Center za kreativnost (CzK))
Št. ID operacije. C3340-17-192001

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija«

»Operacija “Platforma CzK”, po pogodbi št. C3340-17-192001 se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji in specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«

Deli
Skip to content