Thumb

Prosto delovno mesto: Kustos za razstave - m/ž

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO - M/Ž. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo.

Naziv delovnega mesta:
KUSTOS ZA RAZSTAVE - M/Ž
 
Rok za prijavo:
19. januar 2020
 
Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si.
 
Podroben opis delovnega mesta: 
Naloge in vrste del »kustosa za razstave« so povezane s pripravo in organizacijo razstave in programa bienala oblikovanja (bio). Gre za načrtovanje in vodenje projekta BIO, vodenje in nadzor finančnega načrta bio, organizacijo in vodenje projektne skupine, koordinacijo sodelavcev pri postavitvi razstave BIO in organizaciji otvoritvenega dogodka, nadzor nad postavljanjem in podiranjem razstave BIO, koordinacijo in nadzor eksponatov za razstavo. V svojih vrstah želimo sodelavca, ki ima izkušnje s podobnimi in primerljivimi opravili, ki se je pripravljen učiti in ki prinaša nove ideje in je sposoben organizirati ekipo sodelavcev tako, da so ideje realizirane. Pri izbiri bomo presojali to, kako kandidat meni, da lahko svoje dosedanje izkušnje uporabi za vodenje BIO pod okriljem in znotraj mao, zato nas posebej zanima, kako si predstavljate delo z organizacijo bienala oblikovanja v MAO. Ostala strokovna dela: priprava razstavne politike muzeja v sodelovanju s kustosi in vodstvom: načrt stalnih in občasnih razstav ipd., sodelovanje pri strateških načrtih in drugih skupnih dokumentih muzeja, sodelovanje pri pripravi vsebine in finančnega načrta za program mao, sodelovanje pri pripravi strateških načrtov in razvojnih programov MAO.
 
Zahtevana izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0310
Družbene vede in vedenjske znanosti, podrobneje neopredeljeno
 
Alternativna izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0220
Humanistika (razen jezikov), podrobneje neopredeljeno
 
Trajanje zaposlitve:
do 31. oktober 2021
 
Delovne izkušnje:
2 leti
 
Znanje jezikov:
AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL -slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
 
Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 – poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 -zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno
 
Drugi pogoji:
znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, v roku 1 leta po sklenitvi pogodbe opraviti strokovni izpit za kustosa, osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije, znanje in uporaba muzejskih računalniških programov, znanje uporabe fotografske in multimedijske opreme, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev, osnove poznavanja zakonodaje in postopkov s področja dediščine, zaželen vozniški izpit B-kategorije
 
Prijave s prilogami sprejemamo do vključno 2. marca 2020 na elektronski naslov: mao@mao.si.
Thumb

Nominacija "Plečnikove Ljubljane" za Unescov seznam svetovne dediščine v koordinaciji MAO

Priprava nominacijskega dosjeja izbranih Plečnikovih stavbnih in urbanističnih del v Ljubljani za vpis na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine je v sklepni fazi.
 
Nominacija obsega šest sestavnih delov, vodno os mesta (nabrežja Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice), kopensko os (Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda), ureditev arheološkega parka (Rimski zid), kompleks mesta mrtvih (Plečnikove Žale – vrt vseh svetih) ter cerkvi v ruralnem (c. sv. Mihaela) in delavskem predmestju (c. sv. Frančiška Asiškega). Središče nominacije je predstavitev in utemeljitev t.im. izjemne univerzalne vrednosti Plečnikovih del. 
 
Nominacija, ki je nastala s pomočjo delovne skupine, ki jo je imenovalo Ministrstvo za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, vključuje spomeniško območje, ki je nastalo v strnjenem obdobju med obema svetovnimi vojnama kot rezultat dela arhitekta Jožeta Plečnika. Arhitekt je pri svojih zasnovah izhajal iz že grajenega mesta ter ga, upoštevajoč njegove kvalitete, topografske danosti prostora in arhitekturne dosežke preteklih dob, povezal in nadgradil v prepoznavno celoto, ki jo danes imenujemo tudi "Plečnikova Ljubljana".
 
Šest sestavnih delov serije obsega vodno os mesta (nabrežja Ljubljanice z mostovi, od Trnovskega pristana do Zapornice), kopensko os (Vegova ulica z Narodno in univerzitetno knjižnico, Kongresni trg s parkom Zvezda), ureditev arheološkega parka (Rimski zid), kompleks mesta mrtvih (Plečnikove Žale – vrt vseh svetih) ter cerkvi v ruralnem (sv. Mihaela) in delavskem predmestju (sv. Frančiška Asiškega). Vse zaznamuje prepoznaven arhitekturni jezik, odkrivanje konteksta mesta, raznolikost pomenov in funkcij, ekonomičnost posegov ter predvsem ustvarjanje po meri človeka. Gre za samostojno nominacijo Slovenije. Slovenija in Češka sta se tako soglasno odločili po strokovnih konsultacijah z Mednarodnim združenjem za spomenike in spomeniška območja (ICOMOS) glede priprav najustreznejše, strokovno utemeljene nominacije, ki bi imela tudi največ možnosti za uspeh.
 
Nominacijski dosje temelji na smernicah za implementacijo UNESCO Konvencije o svetovni dediščini iz 1972, ki natančno določajo obliko dosjeja in predpisane dokumentacije, vnaprej določene kriterije za vpis, postopke in časovnico. Rok za oddajo dosjeja je 31. 1. 2020, s čimer je nominacija uradno sprejeta in vključena v evalvacijski ciklus 2020-2021. Vlada RS je nominacijski dosje potrdila na današnji seji vlade, pooblastila ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča za podpis v imenu RS in naložila Ministrstvu za zunanje zadeve njegovo oddajo Centru za svetovno dediščino do 31. januarja.
 
Foto: Matevž Paternoster
Thumb

Prosto delovno mesto: Organizator stikov z javnostmi in promocijo - m/ž

Muzej za arhitekturo in oblikovanje objavlja prosto delovno mesto ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO - M/Ž. Vse zainteresirane vabimo, da oddajo prijavo.

Naziv delovnega mesta:
ORGANIZATOR STIKOV Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO - M/Ž

Rok za prijavo:
19. januar 2020

Kontaktna oseba:
Tanja Vergles, telefon: 01 54 84 270 oz po el. naslovu mao@mao.si.

Podroben opis delovnega mesta: 
posredovanje informacij posameznikom in sredstvom javnega obveščanja, oblikovanje primernih strokovnih muzejskih promocijskih programov (v sodelovanju s kustosi in vodjo trženja), priprava tiskovnih konferenc, priprava poročil in medijskih prispevkov, propagiranje muzejske dejavnosti v medijih, objavljanje poljudnih besedil o muzejskih vsebinah, priprava besedil in fotografij za objavo v medijih, pridobivanje novih znanj s področja sodobnih medijev in področja muzeja, urejanje muzejskih spletnih strani, priprava promocijskih orodij (tudi v tujih jezikih), ostala strokovna dela, priprava politike razvoja stikov z javnostmi, priprava načrta trženja in komuniciranja (s kustosi in vodjo trženja), priprava načrta oglaševanja (v sklopu načrta trženja), priprava analiz trga (skupaj s kustosom pedagogom in ostalimi zaposlenimi, ki delajo z obiskovaci), sodelovanje pri pripravi strateškega načrta in drugih skupnih dokumentov muzeja, ki se navezujejo na trženje in promocijo, sodelovanje pri postavitvi stalnih in občasnih (lastnih in gostujočih) razstav, iskanje in izbor promocijskih medijev (tiskani, elektronski,...), vodenje seznamov obiskovalcev, skupin in članov muzejskega kluba, sodelovanje s sorodnimi službami doma in v tujini, priprava mednarodnih muzejskih projektov, seznanjenost in usklajenost z delom kustosov, posebno kustosa pedagoga, sodelovanje pri evropskih projektih

Zahtevana izobrazba:
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)

Alternativna izobrazba: 
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 220 Humanistika (podrobneje neopredeljeno)

Trajanje zaposlitve:
do 31. oktober 2021

Delovne izkušnje:
6 mesecev

Znanje jezikov:

AN - angleški jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL -slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče

Računalniška znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 – poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 -zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno

Drugi pogoji:
delovno področje muzeja, humanistična, organizacijska ali komunikološka smer, sposobnost za timsko delo, samostojno odločanje, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, komunikativnost, sposobnost pisnega in ustnega izražanja, inovativnost pri iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije, kreativnost, zaželen vozniški izpit B kategorije

Prijave s prilogami sprejemamo do vključno 19. januarja 2020 na elektronski naslov: mao@mao.si.

Več>>

Thumb

BIO 26 predstavlja: Podatki in suverenost

Bienale je za obiskovalce odprt do 9. februarja 2020, med 15. in 18. januarjem pa bo v središču ena od osrednjih tem BIO 26: podatki. Prav s to tematiko se ukvarja razstava Podatki in suverenost, ki je nastala v koprodukciji ZKM – Centra za umetnost in medije iz Karlsruheja v Nemčiji, Goethejevega inštituta Ljubljana in BIO 26, odgovore na več ključnih vprašanj o podatkih pa bosta kustos bienala in njegova pomočnica iskala v diskusiji z gosti tretjega dogodka iz serije BIO 26| Pogovori. 
 
V sredo, 15. januarja, se bo v podhodu Ajdovščina med 18.00 in 20.00 odvijala Mikro kavarna transparentnosti, ki jo bo vodil dr. Andreas Kugel, raziskovalec in učitelj na področju računalniškega inženiringa ter član OK Laba Karlsruhe. Kavarna transparentnosti oz. TransparenzCafe je projekt Open Knowledge Laba Karlsruhe (Laboratorij odprtega znanja Karlsruhe), ki želi izboljšati sodelovanje civilne družbe v sodobnem digitalnem urbanem okolju. V okviru projekta so organizirane različne delavnice, ki obravnavajo temo odprtih javnih podatkov in se odvijajo v sproščenem okolju. 
 
V četrtek, 16. januarja, bo v Galeriji Kresija v sklopu spremljevalnega programa BIO 26 Deljeno znanje odprtje razstave Podatki in suverenost, na kateri bodo predstavljena umetniška dela, ki predlagajo različne strategije ohranjanja spletne suverenosti in postavljajo nadaljnja vprašanja, s katerimi se mora soočiti vsak uporabnik interneta. Kustosinja razstave, nastale v koprodukciji ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe in Goethe-Instituta Ljubljana v sodelovanju z BIO 26| Skupno znanje, je Lívia Nolasco-Rózsás. Projekt, ki vključuje dela vrhunskih umetnikov, med katerimi velja še posebej izpostaviti ime Hasani Elahi, je podprla Mestna občina Ljubljana. 
 
Tako kustosinja kot na razstavi predstavljeni umetnik Kim Albrecht bosta sodelovala na tretjem dogodku v seriji BIO 26| Pogovori, kjer gostje iz različnih strok razglabljajo o kompleksnih temah letošnjega bienala oblikovanja. Tokratni pogovor z naslovom Podatki, ki bo v petek, 17. januarja, ob 18.00 v podhodu Ajdovščina, info točki BIO 26 v središču mesta, se osredotoča na več ključnih vprašanj, povezanih s tematiko. Še prej, natančneje med 16.00 in 17.30, pa bo v MAO potekal voden ogled po osrednji razstavi BIO 26| Skupno znanje s kustosom Thomasom Geislerjem in asistentko kustosa Aline Laro Rezende.
 
V soboto, 18. januarja, bo v okviru sklopa BIO 26| Odprto znanje med 11.00 in 14.30 potekal voden ogled projektov na lokacijah partnerskih institucij znanja: NUK, MSUM, Univerza v Ljubljani, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Dom starejših občanov Fužine in Delo. Vodstva z organiziranim prevozom omogočajo podrobnejšo predstavitev projektov multidisciplinarnih skupin in njihovih rešitev za probleme, s katerimi se soočajo institucije znanja. Zbirališče za voden ogled je ob 11.00 pri vhodu v podhod Ajdovščina s strani Metalke.
 
 
Za najmlajše bo v soboto med 11.00 in 12.30 potekala otroška ustvarjalnica ejnarirfišed-dešifriranje. Otroci si bodo najprej ogledali razstavo Podatki in suverenost v Galeriji Kresija , nato pa odšli v podhod Ajdovščina in na delavnici spoznavali različne oblike skritih znakovnih abeced, poskusili razvozlati šifrirane zapise iz preteklosti in se ob delih na razstavi spraševali, čemu takšne kriptične oblike služijo. Navezali se bodo na aktualno temo varovanja osebnih podatkov na medmrežju in v vsakdanjem življenju, z uporabo preprostih geometrijskih oblik pa bodo skušali izdelati tudi lastno kriptično abecedo.
 
V soboto, 18. januarja, ob 11.00 se bo v Galeriji Kresija začel voden ogled razstave s kustosinjo.
 
1. februarja bo na vrsti ustvarjalnica Infošasti, prav tako z uvodnim ogledom razstave Podatki in suverenost, ob kateri se bodo udeleženci vprašali, kaj so informacije in v kakšnih oblikah jih lahko srečamo v vsakdanjem življenju. Nato bodo v podhodu Ajdovščina z mentoricama ugotavljali, kako pomembni so podatki na internetu in v kakšnem primeru lahko pride do njihove zlorabe. Iz različnih tiskovin bodo izdelali infošasti – bitja, ki se prehranjujejo z informacijami.
1 2 3 4 5  ...